Пошук

Комунальна установа "Центр фінансового обслуговування комунальних закладів освіти Ободівської сільської територіальної громади"

Керівник - Черниченко Надія Григорівна

Поштова адреса:

Україна, 24357, Вінницька обл., Тростянецький р-н, село Нова Ободівка, вул.Центральна, будинок 1

Графік роботи: пн-пт 8:00-17:00, обідня перерва 12:00-13:00

E-mail адреса: 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

 рішенням 6 сесії Ободівської

сільської ради 8 скликання

від 16 лютого 2021 року

 №182-6/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комунальну установу «Центр фінансового обслуговування комунальних закладів освіти Ободівської сільської

територіальної громади»

                                                  (нова редакція)

 

с. Ободівка

2021

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає правові і економічні основи організації та діяльності Комунальної установи «Центр фінансового обслуговування комунальних закладів освіти Ободівської сільської територіальної громади» (далі – Комунальна установа), повноваження її керівника, головного бухгалтера та вимоги до їх професійно-кваліфікаційного рівня.

2. Засновником Комунальної установи є Ободівська сільська рада (далі – Засновник).

3. Комунальна установа має статус неприбуткової організації, утримується за рахунок коштів бюджету Ободівської сільської територіальної громади та інших не заборонених законодавством надходжень і є бюджетною неприбутковою установою.

Комунальна установа є юридичною особою та наділена усіма правами юридичної особи з дня її державної реєстрації, має самостійний баланс, реєстраційний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи та ідентифікаційний номер. Комунальна установа веде бухгалтерський облік по всіх закладах освіти Ободівської сільської територіальної громади.

4. У своїй діяльності Комунальна установа керується Конституцією, Бюджетним кодексом України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Державної казначейської служби України та Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність закладів освіти, рішеннями Засновника, розпорядженням сільського голови, керівника установи, а також цим Положенням.

5. Комунальна установа має право укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді усіх інстанцій, відповідно до чинного законодавства України.

6. Повна назва – Комунальна установа «Центр фінансового обслуговування закладів освіти Ободівської сільської територіальної громади», скорочена назва – КУ "ЦФОЗО Ободівської СТГ».

7. Юридична адреса: 24357, Україна, Вінницька область, с. Нова Ободівка, вул. Центральна, буд. 1.

ІІ. Мета, завдання, функції та права Комунальної установи

1. Головною метою створення Комунальної установи є забезпечення на договірних засадах організації бухгалтерського обліку та звітності щодо виконання кошторису видатків по всіх комунальних закладах освіти Ободівської сільської територіальної громади (далі – заклади освіти).

2. Основними завданнями Комунальної установи:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності по діяльності закладів освіти територіальної громади на договірних засадах;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами закладів освіти, які нею обслуговуються;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3. Комунальна установа здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової звітності закладів освіти.

4. Комунальна установа відповідно до покладених на неї завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби  України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень закладів освіти;

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих закладів освіти;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників;

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

5. Комунальна установа має право:

1) представляти заклади освіти в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції комунального закладу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) вимагати подання до комунальної установи закладами освіти первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

3) одержувати від закладів освіти всі необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) вносити керівникові освітнього закладу пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

ІІІ. Керівництво комунальною установою

 3.1. Управління Комунальною установою в межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

- Ободівська сільська  рада  Гайсинського району Вінницької області;

- відділ освіти, культури,  молоді,  спорту, туризму  Ободівської сільської ради;

- директор Комунальної установи.

3.2. Ободівська сільська рада:

-  затверджує Статут закладу загальної середньої освіти, його нову редакцію;

-затверджує структуру, загальну штатну чисельність;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ;

- здійснює контроль за дотриманням Статуту ;

            Призначення на посаду директора Комунальної установи здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України на умовах контракту розпорядженням сільського голови.

   3.3. Директор:

-          самостійно, в межах чинного законодавства, вирішує питання діяльності установи, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку, та здійснює;

- має право першого підпису на відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України із внесеними змінами та з метою надання права розпоряджання рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів;

-          приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Комунальної установи, окрім головного бухгалтера, забезпечує раціональний підбір та розстановку кадрів;

-          затверджує посадові інструкції та функціональні обов'язки його працівників і ступінь відповідальності за їх виконання;

-          організовує виконання кошторису доходів і видатків, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах Державної казначейської служби;

-          видає в межах компетенції накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками та забезпечує контроль за їх виконанням;

-          заохочує працівників установи і накладає на них дисциплінарні стягнення;

-          звітує перед Засновником про результати діяльності установи.

3.Головний бухгалтер Комунальної установи призначається на посаду на умовах контракту терміном (в перше на два роки в послідуючому на чотири роки) та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених цим Положенням, директором комунальної установи за погодженням із начальником управління фінансів Ободівської сільської ради.

Головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи в органам місцевого самоврядування;

2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

4. Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

5. Головний бухгалтер:

1) має право другого підпису на відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України із внесеними змінами та з метою надання права розпоряджання рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів;

2) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на Комунальну установу;

3) погоджує кандидатури працівників закладів освіти, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

4) подає керівнику установи пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності закладу освіти і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- визначення оптимальної структури Комунальної установі та чисельності її працівників;

- призначення на посаду та звільнення з посади працівників Комунальної установи;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності установи;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- притягнення до відповідальності працівників Комунальної установи за результатами контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- організації навчання працівників Комунальної установи з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

- забезпечення Комунальної установи нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

5) підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

            - проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

6) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує керівника установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

7) здійснює контроль за:

 • відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться установою;
 • складанням звітності;
 • цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
 • дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна закладів освіти;
 • правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
 • відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, бюджетним програмам (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;
 • станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості установи;
 • додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
 • оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
 • розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерії;
 • усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

7) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

9) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

 6.Головний бухгалтер у разі отримання від сільського голови розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі керівника про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає керівникові органу Державної казначейської служби за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення.

 7.Головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки керівника  установи на період його тимчасової відсутності.

 8.У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається відповідно до наказу керівника - на іншого працівника Комунальної установи.

ІV. Працівники установи

Працівники Комунальної установи (бухгалтери) приймаються на роботу на умовах контракту.

Бухгалтери:

 1. Ведуть бухгалтерський облік відповідно до нормативно-правових актів та вимог чинного законодавства України, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 2. Складають на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність бюджетних установ, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством та забезпечують своєчасність її подання;
 3.  Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) закладів освіти до відповідних бюджетів;
 4. Забезпечують дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: ·використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій закладами та установами; ·інвентаризації необоротних активів закладів освіти, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
 5.  Проводять аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності закладів освіти, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляють та здійснюють заходи, щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

 

V. Повноваження трудового колективу

 

1. Трудовий колектив Комунальної установи "Центр фінансового обслуговування закладів освіти Ободівської сільської територіальної громади” складають працівники комунальної установи.

2. Органом громадського самоврядування Комунальної установи є загальні збори колективу, які складаються 1 (один) раз на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори колективу:

- обговорюють і пропонують зміни до Положення;

- схвалюють правила внутрішнього трудового розпоряднику;

- розглядають, обговорюють і приймають колективний договір, зміни та доповнення до нього;

- здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством;

- розглядаються питання фінансово-господарської діяльності установи;

- вирішують інші питання згідно з чинним законодавством України.

3. До компетенції зборів (конференції) трудового колективу відноситься:

- укладання Колективного договору з адміністрацією Комунальної установи;

- погодження Правил внутрішнього трудового розпорядку; 

-  розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань діяльності Комунальної установи;

3. Збори (конференція) трудового колективу проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

VІ. Фінансово – господарське забезпечення.

1. Майно Комунальної установи становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в окремому балансі, що належать йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства та Положення.

2.Здійснюючи право оперативного управління, Комунальна установа володіє, користується зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству.

3. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Засновника. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Комунальної установи.

 4. Джерелом формування майна Комунальної установи є:

-          майно, передане їй Засновником;

-          бюджетні асигнування;

-          благодійні асигнування;

-          гуманітарна допомога;

-          інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

 5. Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна.

 6. Збитки, завдані Комунальній установі внаслідок порушення її майнових прав юридичними та державними органами, відшкодовуються за рішенням суду .

 7. Розпорядником бюджетних коштів вищого рівня є відділ освіти, культури, молоді, спорту, туризму Ободівської сільської ради.

Відділ освіти, культури, молоді, спорту, туризму Ободівської сільської ради затверджує кошторис Комунальної установи.

8. Засновник   Комунальної установи здійснює її матеріально-технічне забезпечення,  надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріали, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

            7. Вся фінансово-господарська діяльність Комунальної установи направлена на виконання поставлених завдань та здійснюється відповідно до чинного законодавства і цього Положення.

 

VIІ. Контроль за діяльністю комунальної установи

 

 Контроль за діяльністю та фінансово-господарською діяльністю Комунальної установи здійснює Засновник.

 

VІIІПрипинення діяльності комунальної установи

 

 1.Припинення діяльності Комунальної установи  здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України, шляхом реорганізації або ліквідації.

2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Комунальної установи здійснюється за рішенням Засновника.

3.При реорганізації Комунальної установи працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України. Згідно з чинним законодавством.

4. Ліквідація Комунальної установи здійснюється за рішенням Засновника, суду або господарського суду згідно з чинним законодавством.

5. Ліквідація Комунальної установи проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації її за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими судами. Ліквідаційна комісія свої дії проводить відповідно до чинного законодавства.

6. Ліквідація Комунальної установи вважається завершеною, а Установа такою, що припинила свою діяльність, з моменту виключення її з державного реєстру України.

 

IХ.  Прикінцеві положення

 

1. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед власників, членів та працівників закладу (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи використовуватимуться виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.

2.         В разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), її активи будуть передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Секретар сільської ради                                   Іванченко Л.А.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних