Пошук

Комунального підприємства "Ободівка Комун Сервіс"

ТКАЧ Руслан Миколайович

- Директор

Повна назва

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБОДІВКА КОМУН СЕРВІС"

Адреса

Україна, 24353, Вінницька обл., Тростянецький р-н, село Ободівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 8

 

                                                                                                   Затверджено:
                                                                                                  рішення 34 сесії
                                                                                                Ободівської сільської

ради 8 скликання                               

                                                                                                   від 15.02.2022 р.

                                                                                                   № 2221-34/2022

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО  ПІДПРИЄМСТВА

«ОБОДІВКА КОМУН СЕРВІС»

                                               35387489

                                        ( в новій редакції)

      

                                              с. Ободівка

                                                 2022 рік

 

 

Стаття 1.

Загальні положення:

    1.1.КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КП «ОБОДІВКА КОМУН СЕРВІС»

(надалі  Підприємство), створене відповідно до рішення 7 сесії 5 скликання Ободівської сільської  ради від 28 грудня 2007 року.

     Засновник   Підприємства – Ободівська сільська  рада

24353, Вінницької області, Гайсинського району, село Ободівка, вулиця Ватутіна №8.

     

Стаття 2.

Найменування підприємства:

2.1.Повне найменування Підприємства українською мовою –

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБОДІВКА КОМУН СЕРВІС».

   Скорочене найменування підприємства українською мовою -                             КП «ОБОДІВКА КОМУН СЕРВІС».

2.2. Юридична адреса підприємства: 24353, Вінницька область,

Гайсинського район, село Ободівка, вулиця  Ватутіна№ 8.

 

                                               Стаття 3

               Мета і предмет діяльності підприємства:

3.1. Основною метою діяльності підприємства є:

Повне і якісне задоволення потреб підприємств, установ, організацій та населення територіальних громад,  а надалі житлово - комунальних послуг та інших послуг територіальних громад.

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

- Організування поховань і надання суміжних послуг;

- Збір, очищення та постачання води;

- Збирання безпечних відходів;

-Будівництво житлових і нежитлових будівель.

3.3.У випадку, якщо для здійснення деяких видів діяльності, передбачених п. 3.2. необхідно наявність спеціального дозволу (ліцензії), Підприємство отримує його в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

                                          Стаття 4.

                   Юридичний статує підприємства:

4.1. Підприємство є юридичною особою.

4.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і законами України, постановами Верховної ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Засновника та його виконавчих органів, розпорядженнями  Ободівського  сільського голови та цим Статутом.

4 3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом.

4.4.   Розмір і порядок формування статутного фонду підприємства:    

       - для забезпечення статутної діяльності  підприємства  у порядку, передбачиному цим Статутом, формується  статутний фонд. Статутний фонд Підприємства утворюється Засновником.

       -  Розмір статутного фонду на момент  реєстрації даного Статуту становить- 720000 грн. 00 коп. (Сімсот двадцять тисяч грн. 00 копійок).                                          - Статутний фонд Підприємства  формується внесенням матеріальних, грошових та інших цінностей Засновника.

       -  Розмір статутного фонду підприємства може бути змінено з дотриманням вимог  чинного законодавства та цього статуту.

4.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах тільки за рішенням Засновника.

4.6. Підприємство має право здійснювати інвестиційні проекти, укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді.

4.7. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах незалежного йому майна згідно з чинним законодавством.

4.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Засновника.

 

                                           Стаття 5.

                               Майно підприємства:

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю  Ободівської територіальної громади  і закріплено за ним Засновником на праві господарського відання.

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується, розпоряджається майном, закріпленим за ним Засновником з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Засновника у випадках, передбачених цим Статутом та іншими законами.

Майно Підприємства становить основні засоби, товари, матеріали, грошові кошти, інші цінності, які відображаються  у самостійному балансі Підприємста і належить йому на праві власності, а  також майно, внесене Засновником до статутного фонду Підприємства, та майно, передане Засновником Підприємству на праві господарського відання, або в іншій формі закріплення майна на відповідному правомому режимі.

 

5.2. Джерелами формування майна Підприємства є:

-        майно, передане йому Засновником,

-        доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг,

виконання робіт, а також від інших видів господарської діяльності,

-        кредити банків та інших кредиторів;

-        доходи від цінних паперів;

-        капітальні вкладення, компенсації з бюджетів;

-        безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій,

підприємств і громадян;

-         майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законом порядку;

-         інші джерела, передбачені законодавством України

5.3. Підприємство має право тільки з дозволу Засновника  передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, передавати майно в заставу, відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, у тому числі будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, а також списувати з балансу в установленому порядку майно, що належить до основних фондів.

5.4. Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадян, юридичними особами і державними органами відшкодовуються за рішенням суду, або господарського суду.

 

                                         Стаття 6.

                          Права і обов'язки підприємства:

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і визначати основні напрямки свого розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення доходів.

6.1.2. Виконувати роботи, надавати послуги, реалізовувати свою продукцію за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, виходячи з умов економічно їх доцільності.

Надання профільних послуг здійснюється за регульованими цінами і тарифами.

6.1.3. Створювати філіали, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків в установах банків і затверджувати положення про них за погодженням з З асновником.

6.1.4. Придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав.

6.1.5. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України для підприємств.

 

6.2. На Підприємство покладаються такі обов'язки;

6.2.1. Своєчасне освоєння нових дільниць, виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання.

6.2.2. Створення належних умов для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм з охорони праці.

6.2.3. Здійснення заходів з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення економного і раціонального використання фонду оплати праці, своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства.

6.2.4. Виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

6.2.5.Підприємство самостійно встановлює форми та системи оплата праці, розмір заробітної плати та інших видів винагороди працівникам, виходячи із вимого чинного законодавства України.

6.2.6.Підприємства самостійно складає штатний розпис.

          6.2.7.Забезпечення своечасної сплати  податків та інших відрахувань до державного та місцевого бюджетів, згідно з чиним законодавством.

6.2.8. Контролює  режим праці і відпочинку працівників Підприємства, організовує дотримання правил техніки безпеки, пожежної безпеки, технологічної та трудової дисципліни.

6.2.9. Визначає фонд оплати праці, затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку,посадові інструкції працівників, застосовує до працівників Підприємства, заходи дисциплінарного стягнення та заохочення.                                          

 

                                            Стаття 7.

                  Органи управління підприємством:

7. Управління підприємством:

7.1. Вищим органом управління Підприємством є Засновник. Підприємство у відповідності із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» є підзвітним  Ободівській сільській  раді та співпрацює з Відділом земельних ресурсів, житлово – комунального господарства, комунальної власності, архітектури, будівництва та благоустрою Ободівської сільської ради.

7.2. До виключної компетенції Засновника належить:

-  Визначення основних напрямків діяльності Підприємства,

- Затвердження Положень про філії та представництва, затвердження статутів дочірніх підприємств;

- Погодження Підприємству створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв.

-  Створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

- Надання Підприємству допомоги у вигляду грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;

- Затвердження фінансових планів Підприємства;

- Прийняття рішень щодо відчуження, відповідно до вимог закону, комунального майна Підприємства;

- Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства;

- Встановлення (затвердження, погодження) у випадках визначених законодавством України цін, тарифів на послуги, роботи, що виконуються (надаються) Підприємством;

- Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень;

-  Формування та визначення розміру статутного капіталу Підприємства та внесення змін до нього;

-  Управління (в межах визначених Засновником) майном Підприємства, що належить до комунальної власності;

-  Заслуховування  один раз на рік звіт директора про роботу Підприємства;

      Засновник  має право:

- Отримувати повну інформацію щодо діяльності Підприємства;

- Надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства;

- Контролювати виконання завдань, покладених засновником на Підприємство.

7.3. Управління Підпртємством  здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням сільського голови.

7.4. Директор Підприємства несе повну відповідальність за стан діяльності Підприємства.

7.5. Директор підприємства:

7.6. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника.

          7.6.1. несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства:

7.6.2. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в інших підприємствах, установах та організаціях;

7.6.3. видає накази, обов'язкові для виконання працівниками Підприємства:

7.6.4. розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства та умов статуту;

7.6.5. укладає договори, видає довіреності;

7.6.6. відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки:

7.6.7. несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів:

7.6.8. здійснює інші функції,  що не суперечать чинному законодавству.

 7.6.9.директор підприемства не рідше одного разу на рік звітуе перед Засновником про виконану роботу.

7.7. Директор Підприємства не вправі приймати рішення, обов'язкові для  Засновника.

7.8. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

7.8.1 Трудовий колектив Підприємства:

7.8.2. розглядає і затверджує проект колективного договору;

7.8.3 розглядає та вирішує згідно зі статутом Підприємства питання самоврядування трудового колективу.

7.9. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі.  Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

             7.10. Право укладання колективного договору від імені Засновника  надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

                                                 Стаття 8.

   Господарська та фінансова діяльність підприємства:

8.1.Фінфнсово-господарську діяльність Підприємство здійснює  на основі затвердженого фінансового плану.

8.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є чистий прибуток.

8.3.Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.                      

8.4. Підприємство має право самостійно встановлювати для своїх працівників  -  додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги на умовах передбачених в колективному договорі.

8.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів

8.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України,

8.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

 

 

                                             Стаття 9.

                     Ліквідація та реорганізація підприємства:

9.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

9.2.Реорганізація Підприємства відбувається на підставі рішення Засновника. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків Підприємства переходить до його правонаступників.

9.3. Підприємство ліквідується у випадках:

9.3.1. за рішенням Засновника;

9 3.2. за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством.

9.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Уповноваженого органу та Підприємства. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторами визначаються згідно чинного законодавства.

9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає засновнику. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

9.6. Майно Підприємства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, є комунальною власністю Ободівської територіальної громади  і передається за рішенням Засновника.

9.7. При реорганізації та ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 

                                    Стаття 10.

           Внесення змін та доповнень до статуту:

10.1. Нова редакція статуту та будь – які зміни до нього,  затверджується рішенням сесії Ободівської сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                                          Костянтин  Ременюк

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних